٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک

متن و طرح از رکسانا تلارمی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مگر می تواند جهان چشم ببندد و آنها را ندیده بگیرد . آوازه شان تا ان سر ینگه ی دنیا هم رفته است. این سال را زنان کوبانی با “خون سرخشان ” مهر زده اند و به نام خود ثبت کرده اند .

زنان کوبانی با مقاومت و مبارزاتشان در مقابل ارتجاعی ترین دین ضد زن ایستاده اند و از سرزمین شان بیرون رانده اند . از این اتفاق ها در تاریخ مبارزات زنان بواقع کمتر رخ داده که حقوق مساوی زنان با چنین سرعتی در جامعه ای بوقوع بپیوندد و جامعه ای اینچنین تغییر و تحول و دست اورد عظیمی را با خود به همراه داشته باشد .

قوانین حقوق برابر زنان در کوبانی با قوانین پیشرفته ترین کشورهای غربی همگام است و برابری می کند . از این روست که هشت مارس أمسال ۲۰۱۵ را باید به نام دست آوردهای برابری طلبانه ی زنان کوبانی نام گذاری کرد و جشن گرفت . زنده باد مقاومت زنان کوبانی .

٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک ./ رکسانا/ نقاشی استقراغ. زنان به تمامی أدیان زن ستیزآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان