متن و طرح از رکسانا تلارمی

٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک

7 مارس یادداشت ها

مگر می تواند جهان چشم ببندد و آنها را ندیده بگیرد . آوازه شان تا ان سر ینگه ی دنیا هم رفته است. این سال را زنان کوبانی با “خون سرخشان ” مهر زده اند و به نام خود ثبت کرده اند .

زنان کوبانی با مقاومت و مبارزاتشان در مقابل ارتجاعی ترین دین ضد زن ایستاده اند و از سرزمین شان بیرون رانده اند . از این اتفاق ها در تاریخ مبارزات زنان بواقع کمتر رخ داده که حقوق مساوی زنان با چنین سرعتی در جامعه ای بوقوع بپیوندد و جامعه ای اینچنین تغییر و تحول و دست اورد عظیمی را با خود به همراه داشته باشد .

قوانین حقوق برابر زنان در کوبانی با قوانین پیشرفته ترین کشورهای غربی همگام است و برابری می کند . از این روست که هشت مارس أمسال ۲۰۱۵ را باید به نام دست آوردهای برابری طلبانه ی زنان کوبانی نام گذاری کرد و جشن گرفت . زنده باد مقاومت زنان کوبانی .

٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک ./ رکسانا/ نقاشی استقراغ. زنان به تمامی أدیان زن ستیز

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است