٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک

متن و طرح از رکسانا تلارمی

Text Size

مگر می تواند جهان چشم ببندد و آنها را ندیده بگیرد . آوازه شان تا ان سر ینگه ی دنیا هم رفته است. این سال را زنان کوبانی با “خون سرخشان ” مهر زده اند و به نام خود ثبت کرده اند .

زنان کوبانی با مقاومت و مبارزاتشان در مقابل ارتجاعی ترین دین ضد زن ایستاده اند و از سرزمین شان بیرون رانده اند . از این اتفاق ها در تاریخ مبارزات زنان بواقع کمتر رخ داده که حقوق مساوی زنان با چنین سرعتی در جامعه ای بوقوع بپیوندد و جامعه ای اینچنین تغییر و تحول و دست اورد عظیمی را با خود به همراه داشته باشد .

قوانین حقوق برابر زنان در کوبانی با قوانین پیشرفته ترین کشورهای غربی همگام است و برابری می کند . از این روست که هشت مارس أمسال ۲۰۱۵ را باید به نام دست آوردهای برابری طلبانه ی زنان کوبانی نام گذاری کرد و جشن گرفت . زنده باد مقاومت زنان کوبانی .

٨مارس روز جهانی زن به همه ی ازادیخواهان و برابری طلبان جهان مبارک ./ رکسانا/ نقاشی استقراغ. زنان به تمامی أدیان زن ستیز

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل