سنت شکن ها، در راهند

Text Size

۹۸۴۲۴۲_۹۰۳۷۹۳۸۷۶۳۱۱۲۱۷_۳۰۸۶۰۱۰۱۲۷۹۶۷۹۰۹۵۴۳_n


سنت شکن ها، در راهند . نسل جوان آگاه که کمر به قتل هر چه سنت های پوسیده و باورهای خرافی مذهبی و “فر ایزدی ” بسته است ، و ارزش های دیگر نوینی را با خود بهمراه و أرمغان دارد و جایگزین می کند .
نسلی معترض به هر چه ستم و تبعیض نژادی ، طبقاتی و جنسیتی . هنرمندی که نه تنها تمامی ارزشهای سنتی غیر انسانی را ، یکی پس از دیگری پس می زند و سکوت نمی کند ،بلکه هنر اعتراضی را هم با خود به نمایش و به میدان می أورد . از برابری و دفاع از حقوق إنسانها ، در دفاع از حقوق کودکان ، در دفاع از لغو کار اجباری کودکان ،در دفاع از گرسنگان جهان ، در دفاع از حقوق زنان ، در دفاع از حقوق اقلیت هایِ جنسیتی و همجنسگرایان ، در دفاع از حقوق حیوانات ،و تمامی ارزشهای خوب جهان برابری خواهان را ، توسط هنر خود به نمایش می گذارد.
پدرام هنرمندی سنت شکن، که با آرایش و لباسی که به تن می کند ، نرم ها ، و هنجارهای سنتی جامعه را ، زیر سوال می برد .
هنرمند جوانمان ، پدرام می گوید : آرزو دارم که جنسیت ، معیار ارزش گذاری إنسان ها نباشد .و انچه که ما باید با ان بستیزیم همجنسگرایی نیست، بلکه تنفر و عدم اگاهی ست و با اگاهی دادن می توانیم قدمی در سر از راه برداشتن تبعیض های مبنی بر گرایش جنسی داشته باشیم . هچنین در مقابله با فرهنگ مردسالاری بر این نظر است که روزی فرا خواهد رسید که “مردانگی ” مایه ی افتخار نباشد روزی که تبعیض و خشونت و تعرض جنسی فقط و فقط جایش در زباله دان ها باشد و در کنار مغزهای پوسیده ی قرون .
پدرام در ستیز با تابوها هم می رود آنجا که میگوید : به جنگ بیماری إیدز برویم نه بیماران إیدز . پدرام آنچنان سنت های روزمره گی را پس می زند که حتی در سالروز تولدش می نویسد :: برایِ تولدم آرزویِ شادی و خوشی‌هایِ رنگارنگ نکنید تا وقتی که هر روز قلبِ بچه‌هایِ قد و نیم‌قد در غزه، عراق و سوریه زیر رگبارِ سرب و گلوله خاموش می شود..و شادی دیریست ازمیان رفته تا گلوله و خون گودال سیاهِ اندوهِ ما را پر کند. در جهانی که پدرام توسط هنرش می افریند و نشان مان میدهد هیچ گوسفندی برای عزا و شادی قربانی نمی شود . هیچ ماهی قرمزی أسیر تنگ بلور نمی نشیند. و چشمان هیچ انسانی به أسمان دوخته نشده است .
پدرام زمین را دوست دارد . گیاهان را ، حیوانات را ، پرندگان را ، و عشق و أزادی و إنسان را . با کارهای پدرام پنهان ، در پیچی که کارهای او معرف خود أوست همراهی کنیم .به پدرام و نسل جوان بگوییم : پدرام “در جهانی اینچنین سرد و سیاه ، با قدمهایت ، قدم هایم به راه ” .
 شعر از فروغ
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل