نامه جمعی از کاربران بالاترین به دختران مبارز کوبانی و روژاوا

27 اکتبر اخبار روز

ما جمعی از کاربران بالاترین، بعنوان بخشی از جنبش اعتراضی مردم ایران، بر خود دانستیم تا ضمن پاسداشت رشادت ها و دلیری های شما شیرزنان کرد، توصیفی نیز از شرایط امروز ایران برای شما بنویسیم و یادآور شویم که نبرد شما نه فقط یک نبرد ساده، که الگویی برای همه مبارزات آزادیخواهانه است.

در ایام اخیر، خبری در رسانه های ایران منتشر شد که از یک مجموعه اسیدپاشی به زنان در شهر اصفهان خبر میداد. رفته رفته که ابعاد خبر گسترش یافت ترس جامعه را فرا گرفت. اخبار ضدونقیض و ابهام درباره تعداد قربانیان این وقایع که از چهار نفر تا 15 نفر متغیر بود نیز بر این نگرانی ها افزود. نکته ای که این اسیدپاشی ها را از اسیدپاشی های دیگر متمایز میکرد، احتمال سازمان یافتگی آنها از سوی حکومت بود. ویژگی های یکسان همه ی قربانیان اسیدپاشی این احتمال را تقویت میکرد. همینطور امامان جمعه آن شهر هم بارها هشدار داده بودند که اگر زنان حجابشان را رعایت نکنند، از نیروی قهریه بر ضدشان استفاده خواهد شد.

سخن را کوتاه کنیم که رفته رفته مردم، از مرد و زن و پیر و جوان، در شهرهای تهران و اصفهان دست به اعتراض زدند، و در روزهای بعد اعتراضات به شهرهای دیگر ایران نیز کشیده شد که هر بار با سرکوب نظامیان حکومتی همراه شد. بسیاری بازداشت شدند و حتی برخی از کارکنان رسانه ها هم بخاطر پوشش خبری موضوع بازداشت گشتند. در حالی که شکلی از خفقان همه جا را فرا گرفته بود، برخی افراد هم پیدا شدند که این مسئله را دستمایه شوخی قرار دادند تا با شیشه های آب به جای اسید، برای زنان ایجاد ترس و هراس کنند.

مجموع این حوادث این نکته را روشن ساخت که زنان ایران که خود همواره از فعالان جنبش های اعتراضی ایران بوده اند، باید بیش از پیش در این عرصه ایفای نقش کنند. اخبار نبردهای پیروزمندانه شما نیز به تقویت این ایده در میان زنان ایران پرداخت.

بر این مبنا از شما میخواهیم که با نوشتن نامه ها و یادکرد از سرگذشت پیوستن خود به نیروهای مبارز، تجربیات خود را در فراز و نشیب ها و موانع احتمالی که یک زن بعنوان یک چریک مبارز ممکن است با آن ها روبرو شود، در اختیار زنان این سرزمین بگذارید. همانگونه که زنان این سرزمین دوشادوش مردانشان در اعتراض های خیابانی شرکت کرده اند و برگ های تاریخ را رقم زده اند، خواسته ی ما این است که تجربیات شما چراغ راه زنان ما باشد تا اگر سطح اعتراضاتمان به مبارزه مسلحانه ارتقا پیدا کرد زنان ایران هم بتوانند همپای مردان در مبارزات چریکی حاضر شوند. البته سابقه ی مبارزات چریکی زنان در سال های آغازین انقلاب ایران نیز وجود دارد، اما چیزی که تجربیات شما را پرارزش میکند امروزی بودن و اوج دلیری هایی است که در مبارزات شما شاهد هستیم.

رشادت های شما مایه ی افتخار ماست.
موفقیت شما را آرزومندیم

جمعی از کاربران بالاترین

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است