دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد

نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

Text Size

216.inddimages

دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد.

دختران مبارز کوبانی چگونه مبارزه کردن با داعش شیعه را به دختران بی پناه ایران آموزش دهید.

دختران مبارز کوبانی می دانیم که در حال مبارزه ای سخت با داعش سلفی هستید که هر لحظه خطر بریده شدن سرتان وجود دارد اما ترجیح می دهید ایستاده مردن بدون سر را بر خفت و خواری , اما خواهران شما در ایران نیز هر لحظه با خطر پاشیده شدن اسید بر صورت خود مواجه هستند و از طرفی دیگر پسران بی شعوری که در گسترش این فضای ترس و دلهره به جای مبارزه با داعش شیعه در عمل با آنان همراه می شوند تا  هر چه بیشتر در حاکم کردن فضای ترس در جامعه برای زنان در این رفتار وحشیانه و غیر انسانی سهیم باشند .آنان  بر صورت دختران این سرزمین آب می پاشند تا خود بخندند بر جهالت خود و نصفه جان کنند دختران بی پناه این سرزمین را که در زیر جکومت داعش شیعه با ترس و لرز زندگی می کنند

دردمان را به که گوئیم بجز به شما دختران شجاع کوبانی که به ما یادآوری کردید که در مقابل تفکر داعشی سلفی و شیعه که سر می برند و در خیابان دست و پا می برند و اعدام می کنند و تجاوز می کنند راهی بجز غلبه بر ترس و مبارزه ای بی امان نیست.

 

نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل