نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد

27 اکتبر اخبار روز

216.inddimages

دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد.

دختران مبارز کوبانی چگونه مبارزه کردن با داعش شیعه را به دختران بی پناه ایران آموزش دهید.

دختران مبارز کوبانی می دانیم که در حال مبارزه ای سخت با داعش سلفی هستید که هر لحظه خطر بریده شدن سرتان وجود دارد اما ترجیح می دهید ایستاده مردن بدون سر را بر خفت و خواری , اما خواهران شما در ایران نیز هر لحظه با خطر پاشیده شدن اسید بر صورت خود مواجه هستند و از طرفی دیگر پسران بی شعوری که در گسترش این فضای ترس و دلهره به جای مبارزه با داعش شیعه در عمل با آنان همراه می شوند تا  هر چه بیشتر در حاکم کردن فضای ترس در جامعه برای زنان در این رفتار وحشیانه و غیر انسانی سهیم باشند .آنان  بر صورت دختران این سرزمین آب می پاشند تا خود بخندند بر جهالت خود و نصفه جان کنند دختران بی پناه این سرزمین را که در زیر جکومت داعش شیعه با ترس و لرز زندگی می کنند

دردمان را به که گوئیم بجز به شما دختران شجاع کوبانی که به ما یادآوری کردید که در مقابل تفکر داعشی سلفی و شیعه که سر می برند و در خیابان دست و پا می برند و اعدام می کنند و تجاوز می کنند راهی بجز غلبه بر ترس و مبارزه ای بی امان نیست.

 

نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است