در ستایش دختران کوبانی

متن و طرح از رکسانا تلارمی

Text Size

1545944_866395316717740_9216211354095032745_n

دختران چه گوارا هستند اين دختران ما،دختران كوباني

تفنگ در دست، شانه به شانه ی هم، قراولان پيشگام، چون سرو، سر بلند، ايستاده اند اين دختران ما، دختران كوبانی.
مظهرِ همان كرد مبارز، همان كرد مبارز همه ی حماسه ها هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
تا اخرين گلوله ی تفنگشان، نگهبانان سرزمين پرافتخار كردستان هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
چشم و چراغ و آرزوی بی شماران انسان، انسان های آزاده و ايستاده هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
كبوتران سپيد آسمان كردستان، بشارت دهنده گان كردستان آزاد جهان فردا هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
فرياد هر چه زن، كه همان زن، زن پيكار و رزم هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
زيباتر از پنجه ی اقتاب، روشن تر از ماه، غران تر از طوفان، سريع تر از برق و باد، چابك تر از غزال، ستاره های سرخ آسمان آزادی هستند اين دختران ما، دختران كوبانی
چشم و چراغ دنيای ما، دنيای برابری طلبان هستند اين دختران ما، دختران كوبانی
هر كدامشان، به تنهايی، به تنهايی هم، چه گوارای زمانه هستند اين دختران ما. دختران كوبانی
تاريخ مقاومت و آزادی خواهی را بازنويسی كرده اند اين دختران ما، دختران كوبانی
زنان ايستاده، زنان ميدان، خارچشم دين، مذهب و سرمايه هستند دختران ما، دختران كوبانی
و چه خوب گفت، رفيق شاعرم، فرزان الف: «سوره ی نسا را خوب فهميده اند. دختران ما، دختران كوبانی.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل