متن و طرح از رکسانا تلارمی

در ستایش دختران کوبانی

12 اکتبر یادداشت ها

1545944_866395316717740_9216211354095032745_n

دختران چه گوارا هستند اين دختران ما،دختران كوباني

تفنگ در دست، شانه به شانه ی هم، قراولان پيشگام، چون سرو، سر بلند، ايستاده اند اين دختران ما، دختران كوبانی.
مظهرِ همان كرد مبارز، همان كرد مبارز همه ی حماسه ها هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
تا اخرين گلوله ی تفنگشان، نگهبانان سرزمين پرافتخار كردستان هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
چشم و چراغ و آرزوی بی شماران انسان، انسان های آزاده و ايستاده هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
كبوتران سپيد آسمان كردستان، بشارت دهنده گان كردستان آزاد جهان فردا هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
فرياد هر چه زن، كه همان زن، زن پيكار و رزم هستند اين دختران ما، دختران كوبانی.
زيباتر از پنجه ی اقتاب، روشن تر از ماه، غران تر از طوفان، سريع تر از برق و باد، چابك تر از غزال، ستاره های سرخ آسمان آزادی هستند اين دختران ما، دختران كوبانی
چشم و چراغ دنيای ما، دنيای برابری طلبان هستند اين دختران ما، دختران كوبانی
هر كدامشان، به تنهايی، به تنهايی هم، چه گوارای زمانه هستند اين دختران ما. دختران كوبانی
تاريخ مقاومت و آزادی خواهی را بازنويسی كرده اند اين دختران ما، دختران كوبانی
زنان ايستاده، زنان ميدان، خارچشم دين، مذهب و سرمايه هستند دختران ما، دختران كوبانی
و چه خوب گفت، رفيق شاعرم، فرزان الف: «سوره ی نسا را خوب فهميده اند. دختران ما، دختران كوبانی.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است