در ادامه مقاومت خلق کوبانی اعضای آنارشیست های DAF نیز به آنها پیوسته اند

Text Size

اعضای DAF رو به هر کسی‌ که خودش را انقلابی خطاب می‌کند این فراخوان را داده اند: هر گلوله ای که به سمت کوبانی شلیک شود باید حس کنیم به سوی ما شلیک شده است، و کوبانی را باید محافظت کرد

در هدف محافظت از کوبانی، در طول مرز به مسافت ۲۵ کیلومتر پاسداری و نگهبانی همچنین در نقات مختلف سازمان و محافظین نیز حضور دارند، جوانان عضوDAF نیز همچون آنها هستند،

در طول ۶ روزی که A. Melik; Yalçın از اعضایDAF به آکسیون نگهبانی از مرز پیوسته اند،مقاومت کوبانی را همچون مبارزه فرودستان میدانند،و به همین علت به آکسیون نگهبانی از مرز کوبانی پیوسته اند

گروه داعش از مبارزین آزادی شکست خواهد خورد.در کوبانی رفقایی که در حال مقاومت هستند میراث داران کاوه در برابر ضحاک هستند. یالچین Yalçın می‌گوید. ما نیز تا به انتها در کنار رفقایمان این راه را خواهیم رفت، و ادامه میدهد که، آکسیون‌های محافظتی برای زندگی‌ کمونی از نگاه ما بسیار مهم است و تجارب متقبل بسیاری کسب کرده ایم

آیدین Aydın هم می‌گوید،هر کس که به خود انقلابی می‌گوید هر سیلی‌ یا گلوله آای که در کوبانی پرتاب میشود را باید پرتاب شده به سوی خود تلقی‌ کند و فراخوان باید به مقاومت کوبانی پیوست را از همان ابتدا به همه داده است

پاینوشت : ترجمه فارسی از زبان ترکی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل