"ش ش پ"

پا برهنگان جنوب شهری

13 سپتامبر یادداشت ها

بیامده است نسلی

با پولادین اراده ای

بی منجی و بی رهبری

با بی امان پیکاری

بدهد بر ظالمان درسی

بلرزاند خانه هر ستمگری

بنماید رخ آزادی

بشکند اقتدار هر قدرتی

بنماید ویران خانه هر استبدادی

با پتکی بر سر هر دیکتاتوری

با شعر و شعور و شررری

با پابرهنگان جنوب شهری

با شعر و شاهین و شرری

به پا کند همانا شررری

بنماید در ره عدالت پیکاری

با اتکا به اراده جنوب شهری

بنماید رخ رهایی

بردهد نوید پیروزی

به پا برهنگان جنوب شهری

پاینوشت : این شعر بر اساس همین ویدئو سروده شده است

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است