رامبد بهاری / مظلب رسیده

از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق حمایت کنیم

23 آگوست اخبار روز

رژیم امپریالیستی جمهوری اسلامی با گارد ویژه از روز چهار شنبه کارگران اعتصابی را به محاصره خود در آورده ودر صدد دستگیری فعالین اعتصاب است که با مقاومت همزنجیرانشان روبرو شده و کارگران با پافشاری بر مطالبات خود خواهان جلو گیری از اخراج همکاران خود وجلوگیری از فروش بقیه سهام معدن به سهامداران بورس که عمدتا از سرداران سپاه وآقا زاده‌های رانت خوار هستند.

بیم آن می‌رود همانند کشتار کارگران خاتون آباد کرمان در سال ۸۲ فاجعه دیگری اما اینبار در بافق روی دهد ودرحالیکه امروزه کشتن انسان‌ها ی بی‌دفاع توسط همفکران داعشی جمهوری اسلامی در عراق وسوریه به امر عادی بدل شده است و برای اینکه از قافله کشتار عقب نماند درنتیجه این دولت نیزدست به سرکوب خونین کارگران بزند.

ما وظیفه داریم خطر بروز این فاجعه را به گوش جهانیان برسانیم و ضمن حمایت از اعتصاب کارگران باید اعلام کنیم که کارگران این حق را دارند که مدیریت وکنترل معدن را به عهده بگیرند واشغال معدن وبه پیش بردن تمام امور آن باید به دست خود کارگران باشد.

بی‌شک از منظر ما آنارشیست‌ها سرمایه داری ودولت، دوروی یک سکه بوده وسرمایه داری هرجا توسط کارگران متحد به چالش کشیده شود بازوی اجرایی خود را برای سرکوب گسیل می‌دارد.

سرمایه داری فقط مناسبات اقتصادی نیست که با تغییرقوانین بشود آنرا اصلاح کرد بلکه این قدرت حاکمه وسلطه همه جانبه ومیلیتاریستی سرمایه داران است که بهره کشی از انسانهارا در قالب مناسباتی ضد انسانی به صورت فروش نیروی کار واستثمارانسان بر انسان در می‌آورد ودولت مجری اعمال این سیاست است. بنا براین در هیچ نظام مشابهی چه دمکراسی یا لیبرال یا سوسیالیستی افسار کردن ومحدود کردن دولت امکان پذیر نیست چرا که در هر صورت بورژوازی هردولتی را حتی اگر دیکتاتوری پرولتاریا باشد به زیر یوغ خود می‌کشد تنها با حذف دولت است که می‌شود ریشه‌های حیات بورژوازی را خشکاند واختیار کنترل کار ومحیط کار رابه کارگران باز گرداند.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است