نابود باد قانون جدید تظاهرات در مصر

آکسیون بین المللی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

فراخوان همبستگی با جنیش اعتراضی درمصر بر علیه سرکوب .

ما 21 ماه ژوئن را به عنوان روز جهانی همبستگی با مردم مصر پیشنهاد می کنیم.

مکان ها و مطالبات عبارتند از :

اجتماع در مقابل سفارت خانه یا کنسولگری های مصر و تقاضای آزادی زندانیان سیاسی و لغو قانون تظاهرات.

مطالبه قطع حمایت دولتهای هر کشوری از رژیم مصر.

آزادی زندانیان سیاسی.

انعکاس دادن موج سرکوب و مقاومت مستمرانه مردم مصر از طریق درخواست لینکهای مربوطه از ما

هر نوع حرکت مبتکرانه در جهت نشان دادن حمایت شما از مصری ها.

ارسال هر نوع تصویر , عکس و هر چیز دیگری که داشته باشید به ما.

عملیات و آکسیون های قطعی شده تا کنون :

Friday June 20th
Athens

Saturday June 21st
Berlin

Cairo
Derry [2.30pm at the Free Derry Wall ]
Dublin
London
New York
Paris
Stockholm

چنانچه شما آکسیونی را بخواهید سازمان دهی کنید لطفا از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

If you are organising one, please send us a link

.http://egyptprotests2014.tumblr.com/eventsآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی