ترجمه ی تالشی / تجاوز با طنین اسلام

تجاوز، اسلامی طنینی نم

5 ژوئن مقالات

خفقانی کش ئادوئه!! تا چَمَه سرزمین جهل و رذالتی آتشی دِلَه کو بِسی… سرزمینی که عبا به دوشَ کرکسون،اشتن افکار پست و بی بنیادی نم،تجاوزی رو قانونی رنگ پاشِن… و اسیر نِبِه نکبت وحقارتی چادری دِلَه کو؛ دعوت کرده مِردَکون کو تعبیر کَرِن برای جنسیَ رابطَه…شهری میدونون دار و خونی نم پوشانِن و ژِنَکی برهنگی محکم ترین دلیل زونِن تجاوزی را.ام دیکتاتورِن اسلامی روکو ژِنَکون برهنه تنی نقش ژَنِن وتمام چَوون قوانین چوون بیمارَ هوسی مِردابی کو ریشَه دارِه.
خفقانی کش ئادوئه!! وِری طول نِکَشِه که تجاوز کَردِه به مِردکون و سرِ پدرِن دَوَردِه،ایتا تکه نانی را رسمیت بخشِن..وهمَه نهایتی بُهتی دِلَه کو اِم باری دوش ئاکَشِن… و لال ،پکیده مغزی نم اشتن موئرِن وخوئَرِن انسانی َ غروری خِرد ئابه وینِن…
خفقانی کش ئادوئه!! که مجوز ئادوئه وحشتی ترین کارون ورفتارون را راهی دیلَه کو اِستَه….بَرزَ چَمَه حقارت و سرخوردگی ام سیاه سردابی کو در بشریتی تاریخ ثبت ئابو…

پاینوشت : ترجمه  تجاوز با طنین اسلام

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است