ببین چگونه طناب دار را به گردنت انداخت

باسط

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

ببین چگونه طناب دار را به گردنت انداخت
آنکه تو هموطنش بودی
ببین چگونه هنوز به رسم قبیله ی شان
که شرمسار تاریخ است
خون را با خون جواب می دهند
تو سال هاست در لشکر کشی ها می میری
و هنوز سرباز بی جیره و مواجبی!
ببین چگونه بعد از تو همرزمانت
حالشان از هر چه قهرمان به هم می خورد
و از ترس اعدام بی خوابند
تا توفیق اجباری بهشت را حظی نبرده باشند
ببین چگونه ملت ات
مرگ ات را به اشتراک می گذارند
و سرگرم مردن تواند!
تو قهرمان نمی شوی
فردا در جبهه های مَجازی
با خبر های جدیدتر از تو ،
شاید هم مرگ همرزم بعدی ات
رویت را هزار خروار خاک می گیرد
و من برای تو شعر می نویسم آنجا
تو شهید نبودی و نیستی
تو هیچ وقت شهید نبودی
چرا که تو تاوان سال های تحجر و باور وطنی
تو حافظ مرزی بودی که هرگز وجود نداشت
چرا که تجاوزشان از مرز باورت گذشته بود!.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی