من از سرزمینی تاریک می‌آیم. I arrive from a motherland under darkness

شعر فارسی : نظام جلالی / شعر انگلیسی : پیروز آزادی

Text Size

من از سرزمینی تاریک می‌آیم    I arrive from a motherland under darkness
که مرگ، آرزوی جوانان آن است  where death is the desperate wish of the youths

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که صحنه اعدام، نقاشی کودکان آن است  where hanging is the painting of the children

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم   I arrive from a motherland under darkness
که دل حاکمان، چو شبی ظلمانی است  where the rulers’ heart is at pitch dark as midnight

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که تنها پرنده‌اش، کرکس است  where its only bird is the devouring vulture

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که خنده مردمان، نزد جوانان، دردناک است  where laughter, is frowned upon painfully

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که لبخندی بر لب جوانانش، کیمیا است  where the youth laughter is scarce

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که اعدام بازی کودکان آن است  where children’s game is hanging each other

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که صحنه اعدام تئا‌تر خیابانی آن است  where rope hanging, is street theatre

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که افسردگی جوانان آن، مد روز است  where the expression of depression is a virtue

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که خودکشی، سرگرمی جوانان آن است  where Islam is the Mohmmadean’ repressive rule

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که اسلام ناب محمدی، حکم فرما است  where the “authentic” Mohmmadean Islam subjugates

 

من از سرزمینی تاریک می‌آیم  I arrive from a motherland under darkness
که منتظر ظهور مهدی از چاه است  where occlusion leads to emergence of Mehdi the savior from a dry well

 

پاینوشت: اعدام جنایت دولتی است.

Footnote:
Capital punishment/rope hanging is the criminal act committed by the IRI Government

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل