باد جنوب

Farzan Alef /فرزان الف

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size


روزی باد از جنوب می آید
بالشت را به صورتت فشار بده
تا نفهمی بوی شهری را
که هیچوقت ندیدی
بوی تن کارگر را
بوی جوب و سیگار زیکا
بوی دهان گرسنه و بدون دندان
بوی تریاک ، زخم ، چرک
نفتالین ، اسفند ، قرص برنج
بوی آتش زیر پل و لاشه ی سگ
بوی غریزه ی بقا و حس شک
پِلی کن چهارفصل ویوالدی را در هدفونت
تا نشنوی صدای موتور ِ رکس و خاور را
صدای پیت حلبی ِ در جوب شناور را
صدای مدام آیت الکرسی خواندن زنی را که ترسیده
صدای ترکیدن ِ جوش روی دماغ پسری که
عاشق شده و در توالت کارگاه
در آینه به خود خیره
صدای سکوت مردی که
بوی گندم داریوش را Repeat کرده
صدای پتک ، اره ، عذا
آکاردئون ، فِرِز ، دعوا
صدای خفه ی انسانی را که
آخرین نعره ی وجودش را برای بقا می زند

یک روز باد از جنوب می آید
و هر کار کنی خفه ات میکند

منبع : فیسبوک Farzan Alef / فرزان الفآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی