مانیفست شعر

باسط

Text Size

شاعر امروز
در این خرابه های تمدن وحشیانه
شعر را برای شعر نمی سراید!
او می داند که هیچ انسانی خارج از تعامل نیست
و این مکروه ، هنر را برای هنر نمی خواهد
عاشق است شاعر امروز
و بدون شک انقلابی ست
که می داند کلمات قوی تارنجک اند!
او وجدان دادگاه هاست
و در هر کجا می سراید
آفریقا،آمریکا،فرانسه،ایران و عراق
از بی خانمان های افغانستان و برلین و بیماران نیویورک
و خستگی کارگران چینی می گوید
او بین تولد و مرگ سرگردان است
بین عشق و تلخی
بین امید و شکست و بین برادری و تنهایی
و به نماینده گی از آن یتیم فقیر حرف می زند
او می داند که نیروی کار ارزان
تسخیر بازار را به ارمغان می آورد
برای اهل سود
او می داند کنون که سرمایه داری
با چشم های پرچ شده در سود
در ساعتی مشخص
شکار خود را در هر منطقه ،
آماده ی شیرجه رفتن است!
هنر رئالیسم سوسیالیستی اش
شاهکارهای هنر ضد توتالیتراند
اشعار قبل از کوره های انفجاراند
دسته جمعی خوانده می شوند،
و جهانی را که تکاپوی مرگ
در مجاورت آن است را می سرایند!
شاعر انقلابی و انترناسیونالیستی
جهانی برابر با ارزش هایی واقعی را
با شعرش به ارمغان می آورد
چرا که شعر او ، از خون رفیقانش سرخ است!

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل