بی شرف

Farzan Alef /فرزان الف

Text Size


عادت کرده ایم به فاصله از این دنیا
می جوشیم
مثل حباب می ترکیم
نابود می شویم
و چه راحت میگوییم اینجا جهان سوم است
دیگر کشف شاعرانه ای نمانده
تا شاعری بکند
تا تو بخوانی
بفهمی
که می شد به جای این همه خاوران
پارک هایی ساخت
که عشق در آن
لیس بزند لب آرامش را
قتل عام
همین مرگ های ساده ی زنجیره ای ِ روزانه است
صدایی ندارد
اخبار نمی شود
تو نمیفهمی
در مترو فکر هم می شود کرد
به دنیایی که از آن فاصله داریم
ولی تو لمس کن بیهودگی را
در گوشی ِ لمسی ات
می بری
به هر قیمتی
می بازی
وقت را
نترس
نه
نترس
می گذرد
بگذران
من تو را همه جا می بینم
و میدانم نوشتن برای تو
شبیه تبلیغ بانک است
برای این همه دست خالی
ادامه می دهی از آخر ِ همین شعر
من هم میبینمت
ولی بی شرف
بیا و کمی فکر کن
نترس

منبع : فیسبوک Farzan Alef / فرزان الف

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل