Greta Thunberg

گزارشی کوتاه از نیما گُلکار Hasse Golkar / گرِتا تونبَری: چرا می باید برای آینده ای که ازما گرفته می شود به مدرسه برویم؟

Greta Thunberg: WHY SHOULD WE STUDY FOR A FUTURE THAT IS BEING TAKEN AWAY FROM US

22 سپتامبر اخبار روز
گزارشی کوتاه از نیما گُلکار

شما راهزنان آینده ی ما هستید!

16 مارس اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است