یاد مریم فرجی و تمامی آزادیخواهان همچنان اسیر و مفقود شده یا جانباخته در راه مبارزه با جنایتکاران جمهوری اسلامی گرامی باد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است