کاک اقبال مرداى پدر زانیار مرادى در کردستان عراق ترور شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است