چگونه امکان سرکوب شورش های شهری ممکن نخواهد بود؟

آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

چرا شورش های شهری سرکوب شدند ؟!

۲۰ تیر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است