پیدا کردن موقعیت های شورش زا و فراهم کردن زمینه شورش های مردمی

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است