واژگونی مینی‌بوس منجر بە زخمی شدن ٢1 کولبر شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است