هشتم آوریل

برگردان از زبان سوئدی: نیما گُلکار

تنها فقط یک نژاد وجود دارد: انسان

10 آوریل یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است