هر موجودِ انسانی حقِ خوش‌بختی دارد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است