هر موجودِ انسانی حقِ برخورداری آزادنه از زمان‌اش را دارد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است