نظام جلالی

نظام جلالی / تلاش داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین

آگهی تبلیغاتی تلویزیون ایران برای تجمع مدافعان داعشی حرم در تهران ناشی از استیصال رژیم است

۳ تیر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است