نامه

7- ترجمه از فارسی به بلوچی / ادا راستی گشگ نبیت ، ادا کس راستیں گپ ءَ نجنت بلے من انارکسٹ ءِ ھاں

اداں راست گوشَگ نَبیت،اداں کس راستئیں گپءَ نجَنت،بلَه من آنارکیسٹی‌ئاں

۹ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است