نامه ای از جانب یک آنارشیست انترناسیونالیست در روژاوا

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است