مرد مو رنگ پريده

بر گرفته از صفحه فیسبوک سيروس شاملو

مرد مو رنگ پریده

۴ بهمن مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است