مدارس و مساجد در سوئد، مراکز مهم تبلیغ خرافه و ارتجاع و آپارتاید جنسی و عضوگیری برای داعش‌

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است