محاکمه بخاطر بازی پوکمون در کلیسا؛ جوان روس اعلام بیگناهی کرد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است