لُنگِ ولایتی

شعری از : آقازاده لُنگ فُروش

شعر : لُنگِ ولایتی

۱۸ مهر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است