لطفا آنارشيست ها را سانسور نكنيد!

اپوزيسيوني كه خود، دگر انديشان را سانسور مَي كند!

لطفا آنارشیست ها را سانسور نکنید!

۱۳ مهر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است