فرنگیس مظلوم

اعتصاب غذای فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در سلول‌های انفرادی زندان اوین

FARANGIS MAZLOUM, mother of Anarchist Soheil Arabi has gone on hunger strike at Evin prison in Iran! WE MUST RISE UP AND CALL FOR THE RELEASE OF ALL POLITICAL PRISONERS!

۳ شهریور اخبار روز
حکومت فاشیستی در ایران مسئولیت اصلی حفظ جانِ تمامی زندانیان را عُهده دار میباشد

THE FASCIST REGIME IN IRAN IS RESPONSIBLE FOR PROTECTING THE LIVES OF ALL THE PRISONERS

۶ مرداد اخبار روز
فرنگیس مظلوم مادر زندانی آنارشیست سهیل عربی در تهران باز داشت شده است

Farangis Mazloum the brave mother to Soheil Arabi, a Anarchist political prisoner has arrested in Tehran

۱ مرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است