عدم حضور صلاح الدین دمیرتاش و وکلایش در دادگاه

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است