شکنجه وحشتناک جمشید نیازی کارگر زندانی افغانستانی در زندان جمهوری اسلامی

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است