شعر

الف.آزادی

صبح

۹ شهریور یادداشت ها
دختر باروت

زن

۶ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

شکار

۳۱ مرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

اسلام واقعی

۲۱ مرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

می رسیم به هم

۱۹ مرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

همه

۱۳ مرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

سیزیف

۲۶ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

غرایز گمشده

۲۱ تیر اخبار روز
Farzan Alef /فرزان الف

درباره ی چگونه مردن

۱۳ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

واقعا کی می رسیم

۱۱ تیر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است