شعر

الف.آزادی

گذسته،حال،آینده

۱۱ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

آرزوی پرواز

۱۰ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

پدر حتما نمی دونه

۱۰ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

مرگ

۱۰ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

زاده ی تاریکی

۹ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

مجازات

۹ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

جنایت بزرگ

۹ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

صبح

۹ شهریور یادداشت ها
دختر باروت

زن

۶ شهریور یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است