شعر مرداد

سراینده : سیروس شاملو / برگرفته از فیسبوک

شعر مرداد

۲۲ مرداد مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است