شاعر جهان وطن پاسپورت نداشت

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است