سهیل_عربی

7- ترجمه از فارسی به بلوچی / ادا راستی گشگ نبیت ، ادا کس راستیں گپ ءَ نجنت بلے من انارکسٹ ءِ ھاں

اداں راست گوشَگ نَبیت،اداں کس راستئیں گپءَ نجَنت،بلَه من آنارکیسٹی‌ئاں

۹ مهر اخبار روز
من فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی با قلبی که دیگر امیدی برای زنده ماندن و طپیدن ندارد دست یاری و کمک به سوی شما دراز می کنم

نامه و فایل صدای درخواست فرنگیس مظلومی مادر سهیل عربی

۸ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است