سرود خالی دستان

برگردان سیروس شاملو

ویدئو سرود خالی دستان

۵ مهر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است