سرود تهی دستان

برگردان سیروس شاملو

ویدئو سرود تهی دستان

۵ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است