ستمگران مُحتاج سکوتِ ما هستند؛ آنها را یاری نکُنیم

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است