سازمان ملل ترکیه را به نقض گسترده حقوق شهروندان کرد متهم کرد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است