زندانی کردن کودکان افغان در قفس زباله به‌خاطر سنگ زدن به درخت

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است