راهپیمایی ساکنین حومه کوبانی با خواست توقف کشتار کولبران کرد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است