درگیری و شورش در زندان مرکزی سنندج، بیش از بیست زخمی وجود دارد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است