دانیل گورین

رنگ پریده ها در حال مبارزه، وحشتی نداشته باشید !

بهشت نیاز به دولت ، و انقلاب نیاز به حزب ندارند

۲۱ بهمن گنجه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است