خشونت شدید در دانشگاههای آفریقای جنوبی در اعتراض به تبعیض نژادی

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است