حکم اعدام شهرام احمدی غیر قانونی است

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است